ЗДРАВЈЕТО Е ДЕФИНИРАНО КАКО СОСТОЈБА НА ЦЕЛОСНА ФИЗИЧКА, ПСИХИЧКА И СОЦИЈАЛНА БЛАГОСОСТОЈБА, А НЕ САМО ОТСУСТВО НА БОЛЕСТ. ЗДРАВЈЕТО ЗАВИСИ ОД НАШИТЕ ГЕНИ, НАЧИНОТ НА ЖИВОТ И ЗДРАВСТВОТО.
ПОДОБРУВАЊЕТО НА ЗДРАВЈЕТО Е ГРИЖАТА НА СЕКОЈ ОД НАС.

НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ!
ЗДРАВИОТ ЧОВЕК ИМА СТОТИЦИ ЖЕЛБИ, А БОЛНИОТ САМО ЕДНА – ДА БИДЕ ЗДРАВ!